Wypadek przy pracy

Co to jest wypadek przy pracy? O czym warto wiedzieć i pamiętać? Jakie pieniądze dostaniesz z Zus a jakie z OC pracodawcy?

Ażeby rozważać dochodzenie odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy należy zacząć od ustalenia czy zdarzenie, w jakim mieliście Państwo nieszczęście uczestniczyć, kwalifikuje się, jako wypadek przy pracy.

Wypadek przy pracy – nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • Podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych
 • Podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia
 • W czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy
Jak należy zachować się w związku z wypadkiem?

Krok 1 - Zgłoszenie wypadku

Bezpośrednio po zaistnieniu wypadku należy niezwłocznie zgłosić zdarzenie pracodawcy. Zgłoszenia dokonuje sam poszkodowany lub inna osoba, która zdarzenie zauważyła.

Do obowiązków pracodawcy w momencie zgłoszenia należy m. in. udzielenie poszkodowanemu pierwszej pomocy, zabezpieczenie miejsca wypadku, ustalenie okoliczności oraz przyczyn zdarzenia, sporządzenie i zatwierdzenie protokołu powypadkowego lub karty wypadku oraz doręczenie ich poszkodowanemu (w razie wypadku śmiertelnego członkom rodziny poszkodowanego) i właściwej jednostce inspekcji pracy.

Krok 2 - Zgłoszenie roszczeń z tytułu skutków wypadku

Zasadniczo poszkodowanemu w rezultacie wypadku przy pracy przysługują dwie równoległe źródła dochodzenia roszczeń:

 1. z ZUS
 2. z OC pracodawcy

Ważny w tym miejscu jest fakt, iż uprawnienia, jakie przysługują poszkodowanemu w momencie wystąpienia wypadku przy pracy, nie są realizowane „z automatu”. To po stronie poszkodowanego jest złożenia odpowiednich wniosków: do ZUS, bądź do płatnika składek albo też wystąpienia z roszczeniami bezpośrednio do pracodawcy.

Jak dochodzić roszczenia z ZUS?

Poszkodowany składa wniosek do pracodawcy, który kompletuje dokumentację, a następnie przekazuje ją wraz z tym wnioskiem właściwej ze względu na miejsce swojego zamieszkania placówce ZUS.

ZUS wymaga zwykle, aby zostały złożone następujące dokumenty:

 1. Wniosek z wyraźnym określeniem rodzaju świadczenia (np. jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu), danymi identyfikującymi pracodawcę oraz poszkodowanego pracownika
 2. Protokół powypadkowy lub karta wypadku wraz z wyjaśnieniami poszkodowanego oraz świadków zdarzenia,
 3. Zaświadczenie o stanie zdrowia N-9, zawierające informację, że leczenie i rehabilitacja zostały zakończone; w przypadku śmierci poszkodowanego – akt zgonu.

ZUS może wymagać również:

 1. Karty informacyjnej z udzielenia pierwszej pomocy,
 2. Wyjaśnień czy poszkodowany odbył wymagane szkolenia z zakresu bhp,
 3. Oświadczenia osoby, u której poszkodowany zgłosił wypadek.

W związku z poniesionym uszczerbkiem, z tytułu wypadku przy pracy ZUS może orzec o przyznaniu Państwu szeregu świadczeń. Oto najważniejsze z nich:

Jednorazowe odszkodowanie dla ubezpieczonego

Przysługuje, jeśli wskutek wypadku pracownik doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Jednorazowe odszkodowanie dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje również, jeżeli ubezpieczony w rezultacie wypadku przy pracy poniósł śmierć. Należy się ono wówczas małżonkowi, dzieciom własnym i przysposobionym.

Jak dochodzić odszkodowania od pracodawcy?

Równolegle do świadczeń dochodzonych z ZUS-u, pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy i doznał szkody na osobie w postaci uszczerbku na zdrowiu lub rozstroju zdrowia, może żądać odszkodowania również od swojego pracodawcy na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Zasadnicze znaczenie mają tu przepisy określające odpowiedzialność za czyn niedozwolony (art. 415 i następne k.c.).

W obecnych realiach niemalże każdy przedsiębiorca ubezpiecza swój zakład pracy polisą OC i wówczas, kiedy dojdzie do wypadku w pracy to poszkodowany pracownika ma prawo do odszkodowania z tytułu OC zakładu pracy. Nie uderza to wówczas w samego przedsiębiorcę, ale roszczenie wypłaca towarzystwo ubezpieczeniowe, bo właśnie na takie ewentualności ubezpiecza się pracodawca.

Najważniejszą kwestia związaną z wypadkiem przy pracy jest fakt, iż roszczenia przedawniają się z upływem trzech lat od zdarzenia.

Więc jeśli takie przykra sytuacja spotkała Ciebie lub twojego znajomego to na ten moment skorzystaj z bezpłatnej porady, aby mieć pewność, że skorzystaliście ze wszystkich praw związanych z wypadkiem przy pracy. Proszę zacząć od opisania swojego przypadku a my dokonamy bezpłatnej wnikliwej analizy i przedstawimy wszystkie możliwości odszkodowania.