Regulamin przetwarzania danych osobowych

§1

Preambuła

Niniejszy regulamin przetwarzania danych osobowych został ustanowiony celem informowania każdego zainteresowanego o zasadach, zakresie i celach przetwarzania danych osobowych przetwarzanych przez Międzynarodowe Biuro Odszkodowań Sp. z o.o. oraz podmiotach, którym dane te są przekazywane.

Międzynarodowe Biuro Odszkodowań Sp. z o.o. dba o to, aby dane osobowe były przetwarzane w sposób zgodny z prawem i odpowiednio zabezpieczony, czemu służy polityka bezpieczeństwa informacji stosowana przez spółkę i jej partnerów biznesowych.

§2

Podstawa prawna

 1. Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO).

 2. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyraźna zgoda wyrażona w formie zaznaczenia klauzuli zgody przy formularzu zgłoszenia zgody (tzw. checkbox), pisemnej bądź wiadomości elektronicznej.

§3

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Międzynarodowe Biuro Odszkodowań Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000677043 z siedzibą w Koszalinie.

 2. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

  1. listownie na adres: ul. Głowackiego 10A/2, 75 – 402 Koszalin.

  2. przez e-mail: biuro@odszkodowaniambo.pl

  3. telefonicznie: 790 685 585

 3. Administrator danych osobowych nie ma wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych, ponieważ nie ma takiego obowiązku, jako że dane osobowe nie są przetwarzane na dużą skalę.

§4

Cele przetwarzania

 1. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby świadczyć pomoc prawną w zakresie dochodzenia roszczeń w związku ze zgłoszoną szkodą, w granicach wyznaczonych zawartą z Tobą umową zlecenie.

 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest oprócz wyrażonej przez Ciebie zgody, art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ponieważ przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy zlecenie oraz do podjęcia działań na Twoje żądanie, jeszcze przed zawarciem umowy, kiedy weryfikujemy zgłoszoną przez Ciebie sprawę.

§5

Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia prowadzenia sprawy, a następnie do upływu przedawnienia roszczeń związanych z zawartą z Tobą umową zlecenie.

§6

Odbiorcy danych osobowych

 1. Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe uczestnikom postępowań, w których zgodnie z udzielonym Nam pełnomocnictwem, będziemy Cię reprezentować oraz organom i sądom prowadzącym to postępowanie.

 2. Ponadto, Twoje dane osobowe będą przekazywane radcom prawnym i adwokatom współpracującym z Międzynarodowym Biurem Odszkodowań, którym udzielasz pełnomocnictwa w tym zakresie oraz ich zastępcom (substytutom) w przypadku, gdy z ważnych powodów nie będą mogli stawić się na rozprawie. Twoje dane osobowe będą przekazywane substytutom na podstawie upoważnienia, na czas zastępstwa i wyłącznie do wglądu.

§7

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych

 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych

 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

 1. Masz prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

 2. Masz prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

 3. Chcąc skorzystać z praw wskazanych w ust. 1 – 3 powyżej, skontaktuj się z nami.

§8

Prawo wycofania zgody

 1. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w formie dokumentów niezbędnych do świadczenia pomocy prawnej), masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 3. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, albo na nasz adres e-mailowy.

§9

Prawo wniesienia skargi do organu

 1. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 2. Skarga jest Twoim środkiem prawnym przysługującym w razie naruszenia ochrony danych osobowych.

§10

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 24 maja 2018 r.

 2. Administrator danych osobowych może wprowadzać zmiany w niniejszym regulaminie w granicach przewidzianych prawem. O wszelkich zmianach będziesz informowany komunikatem umieszczonym na stronie internetowej.


 

Jeżeli masz pytanie odnośnie do treści postanowień Regulaminu przetwarzania danych osobowych skontaktuj się z nami.