Baza Wiedzy

KTO MA PRAWO DO ODSZKODOWANIAW WYPADKU DROGOWYM?

Prawo do sprawiedliwości finansowej w wypadku komunikacyjnym ma:

 1. Poszkodowany kierowca drugiego auta
 2. Pieszy, który został potrącony
 3. Rowerzysta lub inna osoba poszkodowana
 4. Każdy poszkodowany pasażer, który w momencie wypadku znajdował się w aucie poszkodowanego kierowcy, bez względu na to, czy posiadają ważne ubezpieczenie, czy też nie
 5. Każdy poszkodowany pasażer z auta sprawcy

Uwaga: W razie poniesienia śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego przez poszkodowanego prawo do zadośćuczynienia za ból i rozpacz mają prawo najbliżsi członkowie rodziny zmarłego:

 1. Mama, tata
 2. Brat, siostra
 3. Każde z dzieci
 4. Babcia, dziadek itd.
 5. Osoba niespokrewniona, która udowodni łączące ją więzi z osobą zmarłą.

Wysokość odszkodowania jest tym wyższa im poważniejsze są obrażenia na ciele i psychice u poszkodowanej osoby i kształtują się od kilkuset złotych przy złamaniach, skręceniach do kwot w milionach w przypadkach paraliży i upośledzenia.

Jedyną osobą, która nie ma prawa do odszkodowania z OC Sprawcy jest sam sprawca wypadku. Natomiast sprawca wypadku, jeśli miał opłacone NNW to ma prawo do odszkodowania z tego tytułu. Nadmieniamy również iż kwoty wypłacane z tytułu NNW są zdecydowanie kilkanaście razy niższe.

JAKIE SĄ KWOTY ODSZKODOWANIA W WYPADKU DROGOWYM?

Kto z nas wie, że w wypadku komunikacyjnym z OC SPRAWCY na szkody na osobie jest suma gwarancyjna w wysokości 5 000 000 euro. Co to oznacza w praktyce?

Oznacza to, że wszystkie poszkodowane osoby w danym wypadku komunikacyjnym mogą łącznie i maksymalnie otrzymać odszkodowanie w wysokości 5 milionów euro, czyli ok. 20 milionów złotych. Natomiast maksymalna suma gwarancyjna na jednego ubezpieczonego wynosi obecnie 1 milion euro, czyli ponad 4 miliony złotych. Oczywiście faktyczna wysokość odszkodowania uzależniona jest od obrażeń na ciele i na psychice poszkodowanej oraz od bólu i cierpienia, jakiego doświadczyła.

A w przypadku, gdy poszkodowany zginął śmiercią tragiczną w następstwie wypadku komunikacyjnego to wówczas z puli 1 miliona euro mają prawo otrzymać zadośćuczynienie członkowie jego najbliższej rodziny: mama, tata, siostra, brat, dzieci, babcia, dziadek, wnuki itd. Osoby te przeżywają nagłą stratę i pieniądze te mają być skromną formą rekompensaty za ból i rozpacz po stracie bliskiego, która została zawiniona przez sprawcę wypadku. Pieniądze te, są tak samo należne rodzinie jak zasiłek pogrzebowy.

To, co jest niezwykle ważne to to, że nikomu tych środków nie zabieramy a wypłaca je towarzystwo ubezpieczeniowe, które ubezpieczyło auto sprawcy polisą OC. I są to środki, do których cierpiący, poszkodowani mają absolutne prawo tak samo, jak do bezpłatnej opieki medycznej po wypadku. Zwróćmy również uwagę na fakt, iż jeśli poszkodowani nie odbiorą należnych im odszkodowań to wówczas zasilają one zyski towarzystwa ubezpieczeniowego.

Na każdej polisie ubezpieczeniowej posiadacz OC ma dokładną informację o kwocie gwarancyjnej i wystarczy odebrać to, co należy się poszkodowanej osobie cierpiącej po wypadku. Kwota 5 milionów euro jest stałą dla wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych.

Nadmieniamy również iż zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej jesteśmy zobowiązani do końca 2017r (Polska jako członek) do zwiększenia sumy gwarancyjnej z 5 mln euro do 6.07 miliona euro.

JAK SAMODZIELNIE WNIOSKOWAĆ O ODSZKODOWANIE? JAK NALEŻY TO ZROBIĆ?

Roszczenia należy zgłaszać do zakładu ubezpieczeń sprawcy, więc po wypadku należy ustalić, gdzie sprawca jest ubezpieczony i wziąć od niego numer polisy OC. Pracownicy zakładów ubezpieczeń już podczas pierwszej rozmowy telefonicznej dopytują, czego się domagasz. Dlatego zanim wykonamy telefon do ubezpieczyciela należy spokojnie przemyśleć, jakie straty zostały poniesione i spróbować je oszacować.

Zalecam spokojnie przemyśleć, jakie niekorzystne zmiany zaszły po wypadku w życiu każdej poszkodowanej osoby oraz ustalić kwotę, która pomogłaby je zrekompensować.

Ubezpieczyciel na pewno zapyta nas o kwotę, jaką chcielibyśmy otrzymać tytułem zadośćuczynienia za ból i cierpienie. Odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna. Ile jest warta krzywda z powodu złamanej nogi i leżenia przez miesiąc w gipsie? Czy tyle samo, ile krzywda Roberta Lewandowskiego z tego samego powodu?

Po zidentyfikowaniu i oszacowaniu swoich roszczeń możesz zadzwonić do zakładu ubezpieczeń sprawcy i zgłosić „szkodę na osobie”. Warto też mieć na uwadze, że gdy zdecydujemy się na samodzielne działanie, że po drugiej stronie barykady (Ubezpieczyciel) będziemy mieli do czynienie z profesjonalnymi, mocno ukierunkowanymi prawnikami.

Aby uzasadnić żądanie zadośćuczynienia za doznane cierpienie, należy zrobić coś, czego większość z nas robić nie lubi, czyli dokładnie opisać swoją sytuację zdrowotną, rodzinną i emocjonalną.

A jeśli zdecydujemy się na powierzenie roszczenia firmie odszkodowawczej to wówczas mamy ten komfort, że to ona zajmie się całym oszacowaniem, wyceną oraz wnioskowaniem o roszczenie do ubezpieczyciela. Do zadań poszkodowanego będzie należało zebranie faktur i rachunków oraz przekazanie kopii specjalistom w tej dziedzinie. Zanim wybierzemy odpowiednią kancelarię powinniśmy wiedzieć o kilku istotnych kwestiach.

Czy posiada stały zespół adwokatów, radców prawnych i lekarzy orzeczników, aby zawsze uzyskać poradę prawną i medyczną na każdym etapie sprawy?

Dokonując wyboru pełnomocnika, który będzie Cię reprezentował w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych, zwróć uwagę czy firma posiada własną kancelarię prawną. Część firm korzysta ze współpracujących z nimi prawników, którzy jednak traktują współpracę z firmą odszkodowawczą, jako zajęcie dodatkowe, a co za tym idzie, mają bardzo ograniczony czas, a także niekoniecznie są specjalistami w tej dziedzinie. „Kancelarie” bez odpowiedniego zaplecza fachowców nie będą w stanie zaproponować skierowania Twojej sprawy do sądu ani tym bardziej reprezentować Ciebie w sądzie, gdzie uzyskasz największe odszkodowanie.

Czy jako Klient Kancelarii jesteś i będziesz informowany o całym procesie roszczenia i czy masz decydujący głos na każdym etapie?

Pamiętaj, że rolą pełnomocnika jest pomoc w dochodzeniu odszkodowania i rekomendowanie najkorzystniejszych dla Klienta rozwiązań. Dlatego należy zwrócić uwagę czy dana Kancelaria lub firma odszkodowawcza liczy się ze zdaniem Klienta. Zawierając umowę Klient powinien mieć w niej zagwarantowane, że firma bez Twojej pisemnej zgody nie zdecyduje za Ciebie o tym, jak zakończy się prowadzanie Twojej sprawy. Warto wiedzieć, że niektóre czynności jak np. zawarcie ugody zamyka możliwość dalszego dochodzenia roszczeń lub podwyższenia wypłaconych świadczeń. Zawarcie ugody z zakładem ubezpieczeń to nic innego jak kompromis jednej i drugiej strony. Czyli ustępuje każda ze stron w wysokości swoich roszczeń. A jeżeli dobrem największym jest Klient i najwyższe odszkodowanie to ugoda nie jest najlepszym rozwiązaniem. Z doświadczenia wynika, iż w zdecydowanej większości świadczenia odszkodowawcze zasądzone przez sąd są wielokrotnie wyższe od kwot zaproponowanych przez ubezpieczyciela.

Bardzo ważne, aby kancelaria czy firma odszkodowawcza miała możliwość pomocy w prowadzeniu postępowania karnego.

Przy podpisywaniu umowy koniecznie należy zwrócić uwagę czy kancelaria odszkodowawcza może udzielić Państwu pomocy w zakresie toczącego się postępowania karnego w sprawie spowodowania wypadku (śledztwa, dochodzenia czy sądowego postępowania karnego, w prokuraturze).

A wszystko po to, aby każda poszkodowana osoba sprawiedliwie odebrała pieniądze, które jej się należą.

Zatem już dziś opisz nam swój przypadek, abyśmy mogli go bezpłatnie zweryfikować i powiedzieć oraz pokazać Tobie i Twoim bliskim jak szybko możemy pomoc w uzyskaniu odszkodowania.

NA CO JEST 5 MLN EURO Z ODSZKODOWANIA? DO JAKIEJ KWOTY MOŻEMY WNIOSKOWAĆ O ODSZKODOWANIE? OD CZEGO ZALEŻY WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA?

Często można spotkać się z opinią, że ubezpieczenie OC przydaje się wtedy, gdy właściciel polisy spowoduje wypadek i uszkodzi inny pojazd. To oczywiście prawda, ale trzeba także pamiętać, że polisa OC SPRAWCY chroni jej posiadacza przed odpowiedzialnością finansową za wyrządzony innym uczestnikom ruchu drogowego uszczerbek na zdrowiu i stratą na psychice aż do sumy gwarancyjnej 5 mln euro, co w absolutnie wolnym przeliczeniu stanowi kwotę ok. 20 mln zł. Czyli każda poszkodowana osoba ma prawo do odszkodowania w zależności od uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia.

Podam przykład: 2-letnie dziecko znalazło „dziurę” w ogrodzeniu i wybiegło na ulicę. Niestety samochód je potrącił. Dziewczynka 2-letnia została sparaliżowana a Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaciło rodzicom tylko 1 tys. zł z tytułu OC SPRAWCY - twierdząc ze wina jest po stronie rodziców. Sprawę przejęła kancelaria odszkodowawcza i po pierwsze zmniejszyła winę rodziców ze 100% na 60% a po drugie wywalczyła w Sądzie 1,2 mln zł odszkodowania oraz comiesięczną rentę 3600,00 zł dla tej rodziny.

Inny przykład: Pani Krystyna została potrącona przez auto, miała złamany obojczyk i doznała licznych ran i otarć. Towarzystwo Ubezpieczeniowe zaproponowało jej odszkodowanie w wysokości 10 tys. zł. Gdy Pani Krystyna przekazała sprawę do kancelarii odszkodowawczej to uzyskała odszkodowanie w Sądzie w wysokości 65 tys. zł

KTO MI FACHOWO I UCZCIWIE POMOŻE? WERYFIKACJA RYNKU. JAK I GDZIE WNIOSKOWAĆ O NALEŻNE ROSZCZENIA?

Skoro już wiemy, że poszkodowanej osobie należy się odszkodowanie to kolejnym krokiem jest je odzyskać. Można to zrobić samodzielnie lub skorzystać z profesjonalnej Kancelarii Odszkodowawczej, która zajmuje się cała biurokracją i poprowadzi profesjonalnie w naszym imieniu całą procedurę i odzyska najwięcej. Przy wyborze kancelarii warto szukać takiej, której zapłacimy dopiero wówczas, gdy już otrzymamy pieniądze z odszkodowania. Warto mieć też na uwadze, że gdy zdecydujemy się na samodzielne działanie że po drugiej stronie barykady (Ubezpieczyciel) będziemy mieli do czynienie z profesjonalnymi, mocno ukierunkowanymi prawnikami.

Gdy zdecydujesz się na samodzielne wnioskowanie o odszkodowanie to powinieneś zacząć od:

Krok 1. Oszacuj, czyli określ wysokości każdego ze zidentyfikowanych wcześniej roszczeń. Przygotuj dla ubezpieczyciela wszelkie paragony, rachunki, inne potwierdzenia zakupu towarów i usług związanych z leczeniem.

Krok 2. Zadzwoń do zakładu ubezpieczeń sprawcy i zgłosić „szkodę na osobie”.

Krok 3. Wyślij do zakładu ubezpieczeń wszelką zgromadzaną dokumentację oraz uzasadnienie roszczeń powiązane ze szczegółowym opisem wypadku.

Przy wszystkich rodzajach szkód zastosowanie ma zasada, że im dokładniejszy opis sytuacji, tym większe szanse na uzyskanie odpowiedniego świadczenia od zakładu ubezpieczeń.

W przypadku szkód na osobie ważny jest nie tylko przebieg samego zdarzenia, ale także opisanie wszystkiego, co działo się po wypadku, a więc Twojego leczenia i rehabilitacji.

A jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z usług Kancelarii Odszkodowawczej to zwróć uwagę, na poniższe aspekty.

 1. Czy kancelaria posiada własnych prawników? Ilu?
 2. Jakie ma doświadczenie, ilu osobom pomogła?
 3. Jak długo trwa decyzja rozpatrująca specyfikę sprawy?
 4. Czy kancelaria zadawala się ugodę, w której dogadują się z ubezpieczycielem, czy też idzie do Sądu i walczą o najwyższe odszkodowanie dla poszkodowanego klienta?
 5. Jaką prowizję pobierają od prowadzenia sprawy?
 6. Jakie honorarium pobierają prawnicy?
 7. Czy kancelaria ma możliwość poprowadzenia dodatkowo postępowania karnego bezpłatnie dla klienta?
 8. Jakie są sankcje, koszty w przypadku rezygnacji z usług?
 9. Czy zapewnia obsługę prawną na etapie sądowym?
 10. Czy umowa jest jasna i klarowna bez kar umownych oraz klauzur niedozwolonych.
 11. Czy kancelaria obejmuje całościowo rodzinę profesjonalną, kompleksową opieką prawną w ramach umowy?

Gdy Kancelaria jest godna zaufania przekaż jej dokumenty, które posiadasz a całą biurokracją zajmą się profesjonalni prawnicy po to, aby odzyskać dla Ciebie największe odszkodowanie. Bo z mojego doświadczenia wynika, iż towarzystwa ubezpieczeniowe w kwestii odszkodowań po swojej stronie stawiają prawników, których celem jest udowodnienie poszkodowanemu Klientowi, że żadne odszkodowanie mu się nie należy, a jak już coś się należy - to jak najmniejsze, a jak najmniejsze – to, aby wypłacić je jak najpóźniej. Natomiast celem kancelarii odszkodowawczej jest działanie zupełnie odwrotne, czyli aby Klient otrzymał jak największe i jak najszybciej należne mu odszkodowanie. Klienci, którzy korzystają z usług polecanych kancelarii otrzymują odszkodowania kilkukrotnie wyższe niż pierwotnie proponowane kwoty przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY WYPADKIEM A KOLIZJĄ? KIEDY NA ROSZCZENIE MAMY 3 LATA, A KIEDY NAWET 20 LAT?

Rocznie dochodzi do ok. 400 tys. wszelkiego rodzaju zdarzeń drogowych. W każdym zdarzeniu uczestniczy średnio 5 osób, a to oznacza, że statystycznie poszkodowany jest, co 19 Polak każdego roku.

Wypadek drogowy lub kolizja to zdarzenie, którego nie można przewidzieć, a nawet wiemy, że mają miejsce w najmniej oczekiwanym momencie. Kiedy się spieszymy lub zupełnie się tego nie spodziewamy. I wówczas ważne jest, aby zachować zimną krew i nie tracić głowy, a tym samym nie popełniać przy tym masy błędów, które mogą nas kosztować sporo nerwów, pieniędzy i dodatkowych trudności.

Wyjaśnijmy podstawowych pojęć: kolizja i wypadek drogowy. Czym różnią się między sobą? Kiedy mamy do czynienia z kolizją, a kiedy z wypadkiem?

Określenia kolizja używa się najczęściej wtedy, gdy jest uszkodzone mienie, czyli np. rozbity samochód, uszkodzony płot, słup itd. O kolizji mówi się także wówczas, kiedy nie ma osób rannych i kiedy w zdarzeniu nikt nie ucierpiał osobowo, albo ucierpiał w znikomym stopniu. Wystarczyła konsultacja na SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy) i powrót do domu lub krótki pobyt ( do 7 dni ) w szpitalu. Sprawca spisał oświadczenie na rzecz poszkodowanego, aby mógł dokonać naprawy na koszt OC sprawcy lub została wezwana policja, która ustaliła sprawcę, dodatkowo zastosowała mandat karny.

Natomiast wypadek drogowy, to zdarzenie w ruchu drogowym w wyniku, którego osoba poniosła śmierć i sprawa trafiła do prokuratury lub poszkodowana osoba doznała jakichkolwiek obrażeń ciała albo powstała szkoda na osobie. Osoba poszkodowana przebywała w szpitalu powyżej 7 dni i sprawa trafiła do sądu, gdzie zapadł wyrok.

Te dwa określenia mają kluczowe znaczenie w odszkodowaniach. Ponieważ możliwość wnioskowania o odszkodowanie w przypadku kolizji drogowej przedawnia się po upływie 3 lat od zdarzenia. Natomiast jeśli mamy do czynienia z wypadkiem drogowym to wówczas poszkodowana osoba może dochodzić swoich praw odszkodowawczych nawet wówczas, gdy wypadek był do 20 lat wstecz.

DLACZEGO WARTO ZBIERAĆ RACHUNKI, PARAGONY I FAKTURY? O JAKIE KONKRETNIE ROSZCZENIA I GDZIE MOŻE UBIEGAĆ SIĘ KAŻDA POSZKODOWANA OSOBA?

Roszczenia należy zgłaszać do zakładu ubezpieczeń sprawcy, więc po wypadku powinieneś ustalić, gdzie sprawca jest ubezpieczony i wziąć od niego numer polisy OC.

Poniżej wymieniam wszystkie kategorie roszczeń, które przysługują poszkodowanym z OC sprawcy. Sprawdź, o które ze świadczeń możesz się ubiegać:

 • Zwrot kosztów leczenia, dojazdów do placówek medycznych, rehabilitacji, lekarstw itp.
 • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i cierpienie fizyczne oraz psychiczne
 • Zwrot zarobków utraconych w wyniku wypadku i późniejszego leczenia (w przypadku długotrwałej niesprawności po zdarzeniu może mieć formę renty wyrównawczej)
 • Renta na zwiększone potrzeby związane z długotrwałym leczeniem, rehabilitacją czy opieką
 • Jednorazowe świadczenie, które umożliwi przekwalifikowanie się lub założenie działalności gospodarczej w przypadku inwalidztwa poszkodowanego

O dwa pierwsze świadczenia mogą się starać właściwie wszyscy poszkodowani. Kolejne dotyczą tych, którzy odnieśli w wypadku cięższe obrażenia skutkujące dłuższą przerwą w pracy zawodowej lub inwalidztwem.